Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού : τετρακοσίων (400) Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (96) και συνολικά τετρακοσίων ενενήντα έξι (496 €) ΕΥΡΩ, διάρκειας ενός (1) έτους με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Τέρμα Κ. Καραμανλή, έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του N. 3463/2006.
β) Τις διατάξεις του Ν. 3852/ 2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης).
γ) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
δ) Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α.Ε με αριθμό 61.00 και τίτλο : Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών – Συμβούλων, σύμφωνα με τις οποίες το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσού.
ε) Την απόφαση του Δ.Σ κατά την 5/2017 συνεδρίασή του στις 16/05/2017, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, η αναγκαιότητα της υπηρεσίας και η δέσμευση της πίστωσης.
στ) Την από 10/05/2017 έκθεση – μελέτη για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού : τετρακοσίων (400) Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% και συνολικά τετρακοσίων ενενήντα έξι (496 €) ΕΥΡΩ, διάρκειας ενός (1) έτους με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, (από 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ) ή ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier) μέχρι την 26/10/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Τέρμα Κ. Καραμανλή, Γλυφάδα Αττικής.
Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα εταιρεία μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφο της ως άνω έκθεσης-μελέτης στην οποία περιλαμβάνονται οι όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής, καθημερινά από 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ, από τα γραφεία της Εταιρείας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Γκολφ Γλυφάδας